Σχετικά με το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) λειτουργεί το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων στο οποίο μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΕΚΤ στους τομείς που δραστηριοποιείται και αποτυπώνονται στα "Προφίλ Συνεργατών" που δημοσιεύονται στον δικτυακό αυτό τόπο.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για συνεργασία με το ΕΚΤ, να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, σε όσα από τα Προφίλ ανταποκρίνονται στην εξειδίκευση και εμπειρία τους.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα ενημερώνονται για σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των έργων που αναλαμβάνει και υλοποιεί. Οι Προσκλήσεις θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Μητρώου.

Στα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται από την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης περιλαμβάνεται και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με βάση το οποίο γίνεται και η ένταξη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο, καθώς τα προσόντα τους θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προφίλ που υπάρχουν στη σελίδα Εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται στο Μητρώο. Το ΕΚΤ δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική συνεργασία με τους εντασσόμενους στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Άρθρο 59/Ν.4623, ΦΕΚ Α' 134, 09/08/2019). Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΑΠΟΦ 9604/Α3-346 και ΑΠΟΦ 9605/Α3-347, ΦΕΚ Β΄ 4671/2019). To EKT εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Με εκτεταμένο δίκτυο εγκαθιδρυμένων συνεργασιών με διεθνείς φορείς και με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου στην Ελλάδα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα, και με προσανατολισμό προς την κοινωνία, το ΕΚΤ διακρίνεται για την εξωστρέφεια, τη συνέπεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες από την ανάληψη νέων έργων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, και του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, καθώς και από την ανάληψη συμβολαίων παροχής υπηρεσιών προς φορείς, απαιτούν την εύρεση συνεργατών & εμπειρογνωμόνων μέσα από τη δημιουργία σχετικού Μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιούνται για την υλοποίηση έργων και την εκπόνηση μελετών, εργασιών.


Σκοπός

Σκοπός του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων (φυσικών προσώπων) του ΕΚΤ είναι η δημιουργία, η διαχείριση και ο διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης συνεργατών & εμπειρογνωμόνων ώστε:

Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μητρώο είναι ανοικτή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διαρκούς εμπλουτισμού του Μητρώου.


Ένταξη μελών στο Μητρώο

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται με βάση την καταλληλότητα απασχόλησής τους, εφόσον τα προσόντα τους ανταποκρίνονται στα Προφίλ των αναζητούμενων συνεργατών.

Η ένταξη των συνεργατών & εμπειρογνωμόνων σε κάθε Προφίλ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό τους:

  1. Οι σχετικές, ακαδημαϊκές και άλλες, γνώσεις και σπουδές.
  2. Η σχετική επαγγελματική τους εμπειρία.
  3. Τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και λοιπές δεξιότητες.

Ένας συνεργάτης είναι δυνατόν να επιλεγεί σε περισσότερα από ένα Προφίλ, εφόσον τα προσόντα του ανταποκρίνονται σε αυτά.

Εφόσον τα προσόντα ενός υποψηφίου/ας δεν ανταποκρίνονται σε κανένα από τα Προφίλ που έχει επιλέξει, ο υποψήφιος/α δεν εγγράφεται στο Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να:


Copyright ©, 2024 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου