Εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ

Δείτε τα Προφίλ Συνεργατών που δημοσιεύονται παρακάτω και δηλώστε το ενδιαφέρον σας σε όσα από αυτά ανταποκρίνονται στην εξειδίκευση και εμπειρία σας.

Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα, εντάσσεστε στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα ενημερώνονται για σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των έργων που αναλαμβάνει και υλοποιεί.

Η εγγραφή γίνεται μόνο μια φορά και στη συνέχεια εισέρχεστε με το email και τον κωδικό σας.

Σημείωση: Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.


1. Προσωπικά Στοιχεία
2. Προφίλ Συνεργατών
(Τα Προφίλ ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ και ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα Προφίλ, εφόσον διαθέτετε την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία)
(Εάν θέλετε να κάνετε αίτηση σε συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε εγγραφείτε στο προφίλ που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της πρόσκλησης)

Σύνταξη-Επιμέλεια περιεχομένου ηλεκτρονικών/έντυπων εκδόσεων και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας
περισσότερα ...
επιλογή
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (back-end developer)
περισσότερα ...
επιλογή
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (front-end developer)
περισσότερα ...
επιλογή
Έλεγχος, διαχείριση και υποστήριξη σε επίπεδο λογισμικού συστημάτων των εξυπηρετητών EKT ( devops engineer )
περισσότερα ...
επιλογή
Επιστημονική υποστήριξη υλοποίησης δράσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων
περισσότερα ...
επιλογή
Εικαστικός σχεδιασμός έντυπων & ηλεκτρονικών εκδόσεων και δικτυακών τόπων
περισσότερα ...
επιλογή
Επιστήμονας της Πληροφόρησης για την υποστήριξη συστημάτων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού περιεχόμενου
περισσότερα ...
επιλογή
Υποστήριξη παραγωγής, συσσώρευσης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου
περισσότερα ...
επιλογή
Συλλογή & επεξεργασία στοιχείων και παραγωγή δεικτών στους τομείς της Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας
περισσότερα ...
επιλογή
Επιστημονική υποστήριξη χρηματοδοτούμενων έργων και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.
περισσότερα ...
επιλογή
Υποστήριξη των απαιτούμενων διαδικασιών και ροών εργασίας για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων
περισσότερα ...
επιλογή
Ασφάλεια Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Στατιστικών Δεδομένων
περισσότερα ...
επιλογή
Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών
περισσότερα ...
επιλογή
Διενέργεια online ερευνών πεδίου
περισσότερα ...
επιλογή
Τεχνική επεξεργασία , ποιοτικός έλεγχος και επιμέλεια ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού.
περισσότερα ...
επιλογή
Συλλογή πρωτογενών στοιχείων ΕΤΑΚ μέσω ερωτηματολογίων
περισσότερα ...
επιλογή
Ερευνητής στο πεδίο της πρόσφατης ιστορίας της επιστήμης
περισσότερα ...
επιλογή
Επικεφαλής Ομάδας Έργου και Δράσεων ΕΚΤ
περισσότερα ...
επιλογή
Υποστήριξη Οικονομικής Διαχείρισης Έργων με χρήση Πληροφοριακών Εργαλείων
περισσότερα ...
επιλογή
Υποστήριξη διαδικασιών υλοποίησης έργων του ΕΚΤ
περισσότερα ...
επιλογή
Υποστήριξη λειτουργίας και ανάπτυξης συστημάτων ψηφιοποίησης ΕΚΤ
περισσότερα ...
επιλογή
Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων προώθησης υπηρεσιών ΕΚΤ
περισσότερα ...
επιλογή
Συγγραφή και επιμέλεια υποστηρικτικού/επιμορφωτικού υλικού (σεναρίων, άρθρων, οδηγών, εγχειριδίων)
περισσότερα ...
επιλογή
Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών
περισσότερα ...
επιλογή
Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης
περισσότερα ...
επιλογή
Στέλεχος Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
περισσότερα ...
επιλογή
Αναλυτής δεδομένων (Data analyst) και προδιαγραφών (2ή έκδοση)
περισσότερα ...
επιλογή
Αναλυτής Δεδομένων (Data Analyst)
περισσότερα ...
επιλογή
Αναλυτής Πολιτικών (Policy Analyst)
περισσότερα ...
επιλογή
Παραγωγή επεξεργασμένων δημόσιων δεδομένων ΕΤΑΚ και έξυπνων αναφορών
περισσότερα ...
επιλογή
Νομικός με εξειδίκευση σε θέματα δημόσιας διοίκησης
περισσότερα ...
επιλογή
Διαχειριστής Εκτελεστικού Μηχανισμού Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας (ΕΜ/ΠΓ)
περισσότερα ...
επιλογή
Σχεδιασμός και υλοποίηση Μετρήσεων Διοικητικών Βαρών
περισσότερα ...
επιλογή
Επιστήμονας σε θέματα λειτουργίας Δημόσιας Διοίκησης
περισσότερα ...
επιλογή
Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Λειτουργικής Βελτιστοποίησης
περισσότερα ...
επιλογή
Παραγωγή επεξεργασμένων δημόσιων δεδομένων ΕΤΑΚ και έξυπνων αναφορών
περισσότερα ...
επιλογή
Αναλυτής Πολιτικών (Policy Analyst) - Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειιακή Ανάπτυξη
περισσότερα ...
επιλογή
Νομικός με εξειδίκευση σε θέματα προστασίας στατιστικών δεδομένων
περισσότερα ...
επιλογή
Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στοιχείων και δεδομένων (Analyst of qualitative / quantitative data)
περισσότερα ...
επιλογή
Αναλυτής Πολιτικών (Policy Analyst) - Ισότητα Φύλων
περισσότερα ...
επιλογή
Βοηθός Διαχείρισης έργου/ Assistant Project Manager.
περισσότερα ...
επιλογή
3. Δήλωση συγκατάθεσης

"Δηλώνω ότι έλαβα γνώση για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, το οποίο περιέχει στοιχεία που συνδέονται με το βιογραφικό μου (εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία κ.ά.), στοιχεία επικοινωνίας μου καθώς και προσωπικά μου δεδομένα όπως ΑΦΜ, τηλέφωνο κ.ά.

Παρέχω ρητά με το παρόν τη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, την αρχική και κάθε περαιτέρω επεξεργασία, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ, συμφώνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και του ν. 2472/1997 όπως ισχύουν, καθώς και στην τήρηση του σχετικού αρχείου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μου που προβλέπονται στα άρθρα 11-14 του ν. 2472/1997 για ενημέρωση, πρόσβαση, αντίρρηση-διαγραφή και προσωρινή δικαστική προστασία."

 *

Παρακαλώ, εισάγετε τον κωδικό ελέγχου που βλέπετε παρακάτω στο αντίστοιχο πεδίο:

Το πεδίο αυτό αποτρέπει την αυτόματη αποστολή αιτήσεων στο σύστημα

Copyright ©, 2024 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου